Autorizatie de mediu

Autorizatie de Mediu – Ce este?

Condițiile de desfășurare a activităților cu impact de mediu sunt reglementate de către autoritățile competente prin emiterea unui act de reglementare denumit Autorizație de Mediu.

In funcție de tipul activității, al echipamentelor/instalațiilor utilizate și al impactului generat, actul de reglementare emis poate să fie Autorizație de mediu sau Autorizație integrata de mediu, diferența fiind dată în principal de măsurile impuse de autoritate în vederea gestionării impactului generat asupra mediului. 

AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU – este actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecția mediului, care acordă dreptul de a exploata în totalitate sau în parte o instalație, în anumite condiții, care să garanteze că instalația corespunde prevederilor privind prevenirea și controlul integrat al poluării; autorizația poate fi emisă pentru una sau mai multe instalații ori părți ale acesteia, situate pe același amplasament și exploatate de același operator.

Emiterea Avizului de Mediu pentru Planuri și Programe și Autorizatiei Integrate de Mediu intră în competența autorității publice centrale pentru protecția mediului și a agențiilor regionale de protecția mediului. Etape din aceste proceduri pot fi delegate autorității locale de protecție a mediului.

Obținerea Autorizației de Mediu – pași

 1. Obținerea certificatului constatator pentru punctul de lucru al firmei și codurile CAEN ale activităților din acel punct de lucru
 2. Verificarea în Anexa 1 din OM 1798/2007 dacă respectivele coduri CAEN necesită Autorizație de Mediu
 3. În cazul în care activitățile necesită Autorizație de Mediu, se parcurg pașii depunerii dosarului de solicitare la autoritatea competentă (ANPM, APM sau Administrația Rezervației Biosferei „Delta Dunării” în cazul în care activitatea este desfășurată în perimetrul Rezervației)
 4. Vizita pe amplasament în vederea verificării de către reprezentantul APM a condițiilor de desfășurare a activităților pentru care se solicită Autorizația de Mediu. Se evaluează dotările, vecinătățile, condițiile existente de mediu, etc. Acestea trebuie să corespundă cu cele prezentate în documentația depusă.
 5. Dacă este o activitate nouă, după parcurgerea etapelor menționate anterior, APM publică decizia de emitere. Dacă nu există contestații, autorizația se poate emite în maxim 90 zile lucrătoare de la data depunerii complete a dosarului.
 6. Dacă Autorizația de Mediu este solicitată pentru o activitate existentă deja, procedura poate diferi. APM poate solicita un Bilanț de Mediu.
 7. Se recomandă apelarea la un serviciu externalizat de Consiliere de Mediu întrucât procedurile sunt complexe și necesită expertiză.

Autorizatie de Mediu – Acte necesare

Dosarul de solicitare pentru Autorizația de Mediu trebuie să conțină minim următoarele documente:

 • Cerere pentru eliberarea autorizației;
 • Fișa de prezentare și declarație (se recomandă solicitarea ajutorului unui expert de mediu pentru a evita completări ulterioare și prelungirea duratei de obținere a autorizației);
 • Dovada mediatizării intenției de realizare a activității pentru care se solicită autorizație de mediu;
 • Certificat de înregistrare al firmei (CUI);
 • Certificat constatator emis de ORC;
 • Dovada deținerii spațiului (contract de vânzare- cumpărare, închiriere, comodat, etc.);
 • Planul de situație a obiectivului/ amplasamentului (plan anexă la certificatul de urbanism);
 • Planul de încadrare în zonă a obiectivului (plan anexă la certificatul de urbanism);
 • Procesul-verbal de constatare a respectării tuturor condiţiilor impuse prin acordul de mediu (dacă există acord de mediu), formularul de înregistrare însoțit de documentele specificate de acesta, pentru autorizarea activității centrelor de reabilitare și/sau îngrijire (dacă este cazul);
 • Dovada plății tarifului de parcurgere a procedurii de autorizare. Tariful pentru evaluarea documentaţiei în vederea emiterii autorizaţiei de mediu este de 500 lei și se poate achita prin ordin de plată sau prin mandat poștal.
 • Alte documente în funcție de complexitatea activității, condițiile de amplasament, alte avize sau autorizații necesare (acord preluare ape uzate, avize ISU, autorizație de gospodărire a apelor, etc.)
Contact Us