Blog
Decanul Facultății de Horticultură din Craiova: “Nivelul ridicat de pregătire și prestigiul instituției oferă absolvenților noștri numeroase oportunităţi atât în ceea ce priveşte angajabilitatea, dar şi în dezvoltarea unei cariere de succes în domeniul în care s-au pregătit.” (INTERVIU)

Decanul Facultății de Horticultură din Craiova: “Nivelul ridicat de pregătire și prestigiul instituției oferă absolvenților noștri numeroase oportunităţi atât în ceea ce priveşte angajabilitatea, dar şi în dezvoltarea unei cariere de succes în domeniul în care s-au pregătit.” (INTERVIU)

Green24ro: Mulțumesc, stimată doamnă decan – prof. univ. dr. habil. Cosmulescu Sina Niculina – pentru timpul acordat  și pentru ocazia de a vă lua acest interviu.  Doresc să continui prin a vă ruga să ne spuneți câteva cuvinte despre persoana dumneavoastră, parcursul profesional, cât și despre titulatura dedoctor habilitat” – o denumire nouă pentru cei neinițiați încă în mediul universitar, iar în continuare să vorbim despre facultatea la conducerea căreia vă aflați.

Prof.univ.dr.habil. COSMULESCU Sina Niculina: Încep prin a menționa că sunt absolventă a Facultății de Horticultură, specializarea Horticultură, promoția 1990, iar din anul 1994, activez în calitate de cadru didactic la această facultate. Alegerea profesiei a fost determinată în special de pasiunea manifestată față de mediul înconjurător, de plante, precum și de beneficiile naturii asupra sănătății fizice, mentale, cognitive și chiar emoționale. În termeni concişi, cariera didactică a fost dezvoltată treptat, parcurgând o serie de etape, începând astfel cu funcția de asistent universitar și ajungând la cea de profesor și, ulterior, conducător de doctorat. Cu privire la titlul de dr. habil., menționez că am susținut teza de abilitare în anul 2014, fapt ce mi-a deschis calea spre activitatea de îndrumare și conducere a tezelor de doctorat. Așadar, gradul este conferit în baza întocmirii și susținerii unei teze de abilitare bazate pe o cercetare independentă și îndelungată, prezentată în fața unei comisii academice. În ceea ce privește activitatea propriu-zisă, fac referire în primul rând la interacțiunea cu studenții, prilej cu care am regăsit o satisfacție profundă în împărtășirea cunoștințelor cu tineri pasionați ce manifestă dorință de asimilare și aprofundare a noțiunilor necesare în domeniu, precum și perfecționarea continuă. Pe de altă parte, pasiunea pentru cercetarea științifică, precum și studiul și analizarea diferitelor inovații din sfera de activitate constituie o activitate permanentă de perfecționare și de interes pentru profesioniștii din domeniu. De neglijat nu este nici activitatea administrativă, experiența profesională și percepția asupra actului de conducere reflectându-se în eficiența practicilor adoptate, aflate în concordanță cu necesitățile societății actuale, fapt ce presupune dedicare și perseverență, precum și atenție sporită privitoare la detaliile organizatorice. Toate aceste aspecte au fost avute în vedere de către echipa managerială a facultății pe care am onoarea să o coordonez încă din anul 2016, când am început mandatul de decan.

Green24ro: Spuneți-ne câteva cuvinte despre istoria Facultății de Horticultură. Știm că pe 13 septembrie organizați un eveniment important.

Prof.univ.dr.habil. COSMULESCU Sina Niculina: Istoria învățământului academic horticol craiovean este una îndelungată, aflându-se în strânsă corelație cu necesitatea pregătirii temeinice a resursei umane în vederea identificării acesteia cu cerințele pieței muncii din regiune. Parcursul istoric al Facultății de Horticultură din cadrul Universității din Craiova a cunoscut o serie de evenimente ce au manifestat o influență remarcabilă asupra concretizării și evoluției acestei facultăți. Așa fiind, cu 60 de ani în urmă (1962), a devenit realitate visul locuitorilor din regiunea Oltenia, respectiv acela ca străvechea provincie a țării să fie înzestrată cu o facultate de horticultură în cadrul căreia tinerii să își însușească știința cultivării, prelucrării și utilizării plantelor horticole sub diferite forme și pentru diferite scopuri. Facultatea de Horticultură din Craiova a fost cea de-a treia facultate de profil înființată în ţara noastră, învăţământul superior horticol luând naștere mai întâi la Bucureşti (1948), apoi la Iaşi (1951), Craiova (1962), Cluj-Napoca (1977) şi Timişoara (1990). Înființarea unei facultăți de profil în Oltenia a fost pregătită îndelung, astfel că, în perioada 1948-1962, în cadrul catedrei de Fitotehnie-Horticultură a Facultății de Agricultură, precum şi în alte catedre, au funcţionat cadre didactice cu specializări şi preocupări în domeniul horticulturii. Cu ocazia aniversării celor 60 de ani de la înființarea Facultății de Horticultură, în perioada 13-14 octombrie 2022, organizăm Simpozionul științific omagial “Horticulture, Food and Environment”, eveniment dedicat celebrării acestui eveniment reprezentativ pentru învățământul academic craiovean. Întrunirea în cadrul căreia vor fi dezbătute probleme de mare însemnătate în domeniu prezintă un forum care să faciliteze comunicarea între specialiștii din diverse arii conexe, cu caracter interdisciplinar, precum horticultură, peisagistică, alimentație, biologie și științele mediului, oferind oportunități de schimb de cunoștințe, expertiză și idei.

Green24ro: Care sunt programele de studii din cadrul facultății?

Prof.univ.dr.habil. COSMULESCU Sina Niculina: În prezent, Facultatea de Horticultură din Craiova se bucură de una dintre cele mai complexe structuri de până acum, oferta educațională cuprinzând 5 programe de licență (Horticultură, Peisagistică, Biologie, Ingineria mediului, Ingineria produselor alimentare), 5 programe de master (Management şi consultanţă în horticultură şi dezvoltare rurală, Expertizare viti-vinicolă, Siguranţă alimentară şi protecţia consumatorului, Managementul ecologic al resurselor naturale, Evoluția ecosistemelor naturale și conservarea biodiversității), precum și programul de studii universitare de doctorat din cadrul Școlii doctorale “Ingineria Resurselor animale și vegetale”, domeniul Horticultură. 

Green24ro: Care sunt perspectivele de dezvoltare pe termen lung în cadrul Facultății de Horticultură?

Prof.univ.dr.habil. COSMULESCU Sina Niculina: Facultatea de Horticultură a Universităţii din Craiova asigură pregătirea academică a specialiştilor de înaltă calificare în domeniile Horticultură – Peisagistică, Ingineria Produselor Alimentare, Biologie, Ingineria Mediului, domenii prioritare de dezvoltare a România, în armonie cu cerințele europene și internaționale, precum și cu respectarea rigorilor legislative din domeniu. Totodată, ne propunem să dezvoltăm infrastructura didactică și de cercetare a facultății, să sporim resursa umană, să îmbunătățim relațiile de colaborare naționale și internaționale, să încheiem contracte de parteneriat cu mediul economic și să atragem tineri dornici să își construiască o carieră de succes.

Green24ro: Există un sistem de burse pentru studenți? Cum sunt recompensate elitele studențești?

Prof.univ.dr.habil. COSMULESCU Sina Niculina: Bursele, indiferent de tipul acestora (sociale, de merit, de performanță, burse speciale, burse pentru stagii de studii universitare şi postuniversitare în ţară ori în străinătate ș.a.), reprezintă unul dintre principalele mijloace prin care statul român și, respectiv, Universitatea din Craiova stimulează performanța, sprijină o cât mai mare incluziune socială a studenților și potențialilor candidați pentru a fi studenți. Pe lângă sistemul de burse oferit de Universitatea din Craiova, în condiţiile legii, Facultatea de Horticultură recompensează studenții prin burse private, oferite de agenți economici. Un ultim exemplu în acest sens îl reprezintă bursele oferite studenților de la specializarea Peisagistică, de către un agent economic, pentru realizarea proiectului „Soluții de înverzire ale copertinelor dedicate conceptului grădini continui”.

Green24ro: Ce personalități marcante au absolvit cursurile Facultății de Horticultură din Craiova?

Prof.univ.dr.habil. COSMULESCU Sina Niculina: De-a lungul celor șase decenii de existență, Facultatea de Horticultură a dovedit că s-a ridicat la înălțimea așteptărilor inițiale. Acest fapt este demonstrat atât de către absolvenții care își exercită profesiile în instituții de cercetare și învățământ sau în administrația publică, precum și de către cei care au lucrat ori lucrează în producție. În consecință, oriunde în țară întâlnim absolvenţi ai facultății noastre, profesioniști ce deţin funcţii importante în cadrul instituţiilor publice şi private, foști studenți care și-au conturat cu succes parcursul profesional și fac astfel cinste facultății pe care au absolvit-o. Din cei peste 7000 de absolvenți ai facultății, sunt de menționat cu precădere foștii noștri dascăli, absolvenți ai primelor promoții ale Facultății de Horticultură, actualii profesori, precum și personalități marcante ce și-au dedicat viața cercetării, învățământului, producției, sau și-au dezvoltat propriile afaceri în domeniu. Nu există sector al vieţii economice şi sociale din ţară ori chiar din afara granițelor în care absolvenţii noştri să nu activeze. Învăţământul superior, institutele şi staţiunile de cercetare, societăţile comerciale, administraţia locală şi centrală au beneficiat şi beneficiază în continuare de contribuţia absolvenţilor noştri. O bună parte din specialiştii pregătiţi la Universitatea din Craiova au contribuit la dezvoltarea viticulturii, pomiculturii, floriculturii, legumiculturii, arhitecturii peisagere şi oenologiei din România, remarcându-se în domenii de interes major precum biologie, ingineria mediului, ingineria produselor alimentare, peisagistică. Cunoştinţele şi competenţele dobândite de absolvenţi pe parcursul anilor de studiu s-au dovedit a fi suficiente pentru a permite acestora să îşi găsească un loc de muncă în domeniu, să dezvolte o afacere proprie sau să continue studiile într-o formă de studiu postuniversitară.

Green24ro: Vorbiți-ne despre activitatea de cercetare din cadrul Facultății de Horticultură.

Prof.univ.dr.habil. COSMULESCU Sina Niculina: Încă de la începuturile facultății, cadrele didactice au desfăşurat o amplă activitate ştiinţifică în domeniul horticulturii şi al sectoarelor adiacente acesteia, mai cu seamă în ceea ce privește valorificarea raţională a nisipurilor din sudul Olteniei, ameliorarea păşunilor de munte, valorificarea terenurilor în pantă prin cultivarea viţei de vie şi a pomilor fructiferi, dezvoltarea cultivării legumelor în areale favorabile din regiune ș.a.m.d. Performanţele facultății nu ar fi fost posibile în absenţa efortului colectiv. Pe parcursul celor 60 de ani de activitate, cadrele didactice şi cercetătorii de la Facultatea de Horticultură au desfăşurat o importantă activitate de cercetare ştiinţifică care s-a bucurat de o vastă recunoaştere naţională şi internaţională. Cu titlu de exemplu, sunt de menționat creaţiile ştiinţifice din domeniul geneticii şi ameliorării plantelor horticole în marile bănci de gene din ţară şi străinătate, precum și tehnologiile de cultură elaborate pentru viţa de vie, pomii fructiferi, cultura plantelor legumicole ori de elaborare a vinurilor. Este demn de amintit efortul care l-au depus cadrele didactice de la disciplinele Floricultură şi Arhitectură peisageră pentru evidenţierea celor mai valoroase specii, soiuri şi hibrizi de flori, precum şi pentru valorificarea speciilor de flori prezente în flora noastră spontană. Beneficiind de o bază materială modernă, au fost abordate aspecte delicate de natură microbiologică şi de fiziologie a plantelor. Pe de altă parte, studiile întreprinse în domeniul Pedologiei şi Agrochimiei au sprijinit valorificarea economică a tuturor spaţiilor horticole din Oltenia. De asemenea, cadrele didactice ale facultății au avut o contribuţie aparte în dezvoltarea cunoașterii, protejării și valorificării florei din Oltenia. În prezent, cadrele didactice ale Facultății de Horticultură continuă tradiția înaintașilor, abordând însă cercetări de actualitate, aflate în concordanță cu aria europeană de cercetare și cerințele agenților economici. Numeroasele granturi de cercetare, publicaţiile ştiinţifice în reviste de prestigiu din străinătate, premii, brevete şi soiuri obţinute, cărți, tratate și diplome încununează munca de cercetare a cadrelor didactice și reprezintă o mărturie în acest sens. O mare parte din rezultatele obţinute au fost şi sunt în continuare aplicate cu succes în producţie. Cu toate acestea, este nevoie de tot mai multe activități de cercetare ce vizează inclusiv aplicații practice, mai ales într-o lume aflată mereu în schimbare. Cu scopul de a combate actualele modificări climatice, este necesară crearea și utilizarea unor sortimente noi şi îmbunătăţite, prin tehnologii moderne şi durabile, prin produse alimentare cu proprietăţi superioare, îmbunătăţite, obţinute din produse ecologice, sănătoase, prin tehnologii care să nu dăuneze mediului, prin amenajarea spaţiilor verzi pentru un mediu curat şi sănătos, precum și prin protejarea factorilor de mediu și a biodiversității. În mod evident, există o cerere din ce în ce mai mare pe piaţă pentru astfel de servicii. 

Green24ro: Ce colaborări aveți cu alte universități din țară?

Prof.univ.dr.habil. COSMULESCU Sina Niculina: Facultatea de Horticultură a Universității din Craiova a dezvoltat relații de colaborare și cooperare atât cu facultățile de profil din țară, cât și cu alte facultăți care au în structură programe de studii similare. Aceste colaborări se concretizează în numeroase acțiuni ce privesc, pe de o parte, dezvoltarea programelor de studii, cu scopul îmbunătățirii planurilor de învățământ și al promovării programelor de studii, iar pe de altă parte, abordarea unor teme de cercetare comune, organizarea de simpozioane științifice, concursuri studențești, mese rotunde, comisii de concurs și doctorat, precum și alte acțiuni de voluntariat. Totodată, avem calitatea de parteneri în Consorțiului Universităților de Științe Agricole și Medicină Veterinară – Științele Vieții din România.

Green24ro: Care este relația facultății cu străinătatea, ce parteneri aveți și ce fel proiecte desfășurați cu aceștia?

Prof.univ.dr.habil. COSMULESCU Sina Niculina: La nivel internațional, numeroasele relații de colaborare și parteneriat pe care Facultatea de Horticultură le are în prezent oferă studenților, masteranzilor și doctoranzilor posibilitatea de studiu și efectuarea de stagii de practică în universitățile partenere prin intermediul burselor oferite de programul Erasmus, Agenția Francofonă, Catedra UNESCO Culture et Tradition du Vin etc. Avem parteneriate încheiate cu universități din Grecia, Turcia, Franța, Spania, Bulgaria, Slovacia, Polonia, Croația, Italia, Lituania, Cehia ș.a. Relațiile de colaborare și parteneriat sunt benefice și pentru cadrele didactice, atât pe linie didactică, dar și de cercetare, permițând realizarea unor cercetări în parteneriat, dezvoltarea carierei universitare, creșterea recunoașterii internaționale.

Green24ro: Care sunt oportunitățile de angajare după definitivarea facultății sau chiar în timpul acesteia?

Prof.univ.dr.habil. COSMULESCU Sina Niculina: Nivelul ridicat de pregătire și prestigiul instituției oferă absolvenților noștri numeroase oportunităţi atât în ceea ce priveşte angajabilitatea, dar şi în dezvoltarea unei cariere de succes în domeniul în care s-au pregătit. Oferta de locuri de muncă este diversă şi bogată, și anume în producţie, cercetare, învăţământ, servicii, structuri administrative etc. Pretutindeni este nevoie de specialiști în horticultură, peisagistică, ingineria mediului, ingineria produselor alimentare și biologie. Încă din timpul facultății, studenților li se oferă oportunitatea de a pune în practică și de a-și valorifica cunoștințele dobândite în timpul studiilor. Există un număr mare de firme ce doresc să descopere tineri cu viziune și ambiție în care să investească prin transferul de knowledge de la managerii cu experiență care activează în respectivele firme. Încurajăm, de asemenea, realizarea practicii de specialitate la agenți economici și, în acest sens, Facultatea de Horticultură a încheiat numeroase parteneriate, astfel încât studenţii sunt familiarizaţi, încă de pe băncile facultăţii, cu ceea ce înseamnă managementul unei unități de producție. 

Green24ro: Dacă mai sunt alte aspecte pe care doriți să le punctați ?

Prof.univ.dr.habil. COSMULESCU Sina Niculina: În contextul educaţional actual, programele de studii oferite de Facultatea de Horticultură manifestă relevanţă economică şi se încadrează în domeniile de specializare inteligentă, cum ar fi Bioeconomie, Mediu şi schimbări climatice, Ingineria produselor alimentare. Domeniul Bioeconomie beneficiază de potenţialul uriaş al horticulturii româneşti și al industriei alimentare. Siguranţa şi optimizarea produselor alimentare, dezvoltarea sectorului horticol sau valorificarea biomasei şi a biocombustibililor reprezintă subdomenii cu potenţial evident. Protejarea mediului înconjurător constituie, de asemenea, o prioritate a tuturor politicilor actuale în condiţiile unor investiţii ce trebuie să fie făcute în tehnici de depoluare şi de reciclare, în administrarea resurselor de apă și a zonelor verzi. În mod normal, ţinând cont de toate acestea, în actualul context, programele de studii ale Facultății de Horticultură ar trebui să se afle în atenţia tinerilor, având în vedere în special faptul că obiectivul întregului corp profesoral a fost și rămâne cultivarea unui mediu plăcut și stimulativ pentru studenți. În încheiere, îndemn tinerii să opteze pentru cursurile Facultății de Horticultură în pregătirea universitară și îi asigur că alegând programele de studii ale acestei facultăți vor avea posibilitatea de a regăsi profesori temeinic pregătiţi, răbdători, îngăduitori, dornici să le împărtăşească din cunoştințele lor. Totodată, îi asigur că viața de student în orașul Craiova este fascinantă și merită din plin să îşi îndrepte atenția către acest centru universitar.

Green24.ro
5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x